NamPower Logo

Omburu PV Power Plant

Omburu PV Power Plant

Omburu PV Project Fact Sheet

© 2020 NamPower - All rights reserved.